کارمندان چه مزیتی از خرید VPN می برند؟

secure vpn

چگونگی عملکرد کریو VPN خرید شده یک شبکه خصوصی مجازی یا VPN یک شبکه خصوصی را درون یک شبکه عمومی مانند اینترنت گسترش می دهد. خرید VPN کاربران را قادر به ارسال و دریافت داده ها شبکه های اشتراکی یا عمومی می کند درست مانند اینکه دستگاه های آنها به صورت مستقیم به شبکه خصوصی متصل شده است و از عملکرد، امنیت و سایت های مدیریت شبکه خصوصی سود می برند. خرید VPN توسط ایجاد یک اتصال نقطه به نقطه از طریق استفاده از اتصالات اختصاص داده شده، پروتکل های تونلینگ…

Read More